Hvad tilbyder FN Revision

Revision
Som registreret revisor er FN Revision offentligt godkendt i Danmark og EU til at yde revision af blandt andet:

• Aktie- og anpartsselskaber
• Fonde og foreninger
• Osv.

Revisionen tilrettelægges og udføres således, at der kan afgives en troværdig og informativ revisionspåtegning/erklæring på årsrapporten.
Den omfattende viden der opnås om virksomheden under revisionen, opsamles og bearbejdes til målrettet værdiskabende rådgivning for kunden. På den måde bliver revisor ikke blot en udgift, men et aktiv for virksomheden.
FN Revision benytter et af landets mest avancerede IT-baserede revisionsværktøjer, hvilket er din sikkerhed for, at arbejdet udføres efter alle gældende regler og ikke mindst god revisorskik.
Årsrapporter
Årsrapporter (regnskaber) udarbejdes efter lovgivningens krav og god regnskabsskik. Alle årsrapporter bliver kontrolleret op mod en række kvalitetsmål, så det sikres, at alle lovpligtige informationer er medtaget, og at regnskabet giver et retvisende billede af virksomheden.
Som supplement til den lovpligtige eksterne årsrapport for selskaber, udarbejdes der også interne specifikationer til brug for ledelsen.
Der kan også tilbydes udarbejdelse af perioderegnskaber til banken og særlige regnskabsopstillinger, alt efter behov og ønsker.

Skattemæssig assistance
FN Revision tilbyder blandt andet assistance med:

• Opgørelse af den skattepligtig indkomst for aktie- og anpartsselskaber, fonde og foreninger
• Opgørelse af den skattepligtig indkomst for personlige virksomheder
• Optimering af skatten ved brug af virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen
• Udarbejdelse af selvangivelser og indberetninger
• Beregning af skat

På rådgivningsområdet er de primære ydelser:

• Assistance med skattesager
• Rådgivning om moms og afgifter
• Rådgivning og konsekvensberegning ved planlagte dispositioner
• Ansøgning om bindende svar
• Besvarelse af henvendelser fra offentlige myndigheder

Der er indgået et formaliseret samarbejde med en af landets mest fremtrædende skatterådgivere. På den måde kan der altid tilbydes den optimale rådgivning med garanti for kvalitet, uanset hvilket spørgsmål der måtte blive stillet.

Rådgivning
FN Revision rådgiver blandt andet om:

• Generationsskifte
• Køb og salg af virksomhed
• Opstart af virksomhed (iværksættere)
• Budgettering
• Valg af virksomhedsform
• Omstrukturering
• Selskabsstiftelse

Generelt ydes rådgivning skriftligt, således at forudsætninger, alternative muligheder, konsekvenser og konklusion klart dokumenteres.

Hvad tilbyder FN Revision

Hvad tilbyder FN Revision

Hvad tilbyder FN Revision